Föslag på föreläsningsprogram
Utifrån önskemål anpassas föreläsningen till verksamheter, åldersgrupper och funktionshinder.
1. Barn (alternativt elever/personer) som utmanar
- Att förstå och känna till olika bakomliggande orsaker till beteendeproblem
- Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, ADD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
- Hur hantera den egna värdegrunden och frustrationen i mötet och bemötandet
- Omgivningens gemensamma förhållningssätt ger stabilitet och trygghet
- Analys och kartläggning av barnets/elevens/personens individuella förutsättningar för att upprätta realistiska utvärderingsbara mål
- Motivation och belöning som stimulans och drivkraft
- Genom kognitivt förhållningssätt ge stöd och hjälp att se sig själv, utveckla självkänslan och stärka självförtroendet
- Att välja arbetsmetoder utifrån inlärningsstil
2. Att missförstå eller bli missförstådd
- Den mänskliga kommunikationen; Varför förstår vi inte varandra
- Vad innebär ett annorlunda tänkande, perception och exekutiva funktioner
- Påverkansfaktorer utifrån mental och social medvetenhet
- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kopplat till utveckling och mognad
- Den egna och omgivningens medvetenhet och värdegrund som bedömningsinstrument
- Nycklar till goda möten och samtal
- Pedagogiska strategier och användbara metoder för att förstå och bli förstådd
3. Nycklar till samtal och bemötande
Professionella samtal och meningsfulla möten är viktiga då vi arbetar med personer som har kognitiva svårigheter eller brister i mental medvetenhet

Ur innehållet
- Yttre och inre faktorer som inverkar på samspel och kommunikation
- Min egen medvetenhet och värdegrund så påverkar det mötet med andra
- Genom Kognitivt förhållningssätt hjälper du personer att ändra negativa tankemönster
- Individuella mål och strategier baserat på motivation och förståelse av varför och syfte
- Genom visuella samtal och sociala berättelser ges nya perspektiv och möjlighet till reflektion
4. Sociala berättelser och andra visuella arbetsmetoder
Visuella samtal, Sociala berättelser och Seriesamtal är arbetsmetoder som med pennans hjälp förtydligar sociala situationer, oskrivna regler och sociala normer. De ger insikt om orsak och verkan och sätter händelser i ett sammanhang. De ger nycklar och skapar möjlighet att förstå sig själv och andra

Om en situation inte är som jag tror, tolkar den, hur är den då?
- Att missförstå eller bli missförstådd
- Konsekvenser utifrån svårigheter som perception, svaga exekutiva funktioner, mental medvetenhet och problem att knäcka sociala koder
- Kognitivt förhållningssätt som hjälp att ändra negativa tankemönster
- Lärstilars betydelse för insikt och förståelse
- Olika visuella arbetsmetoder
- Sociala berättelser, seriesamtal i teori och praktik
5. Därför inkludering
Allas rätt till involvering, delaktighet och gemenskap.

Möjligheter till en sammanhållen skola grundat på samsyn och framgångsrika strategier som:
- Gemensamt ansvar för att möta pedagogiska dilemman
- Samarbetsinriktat lärande
- Välstrukturerad undervisning utifrån individuella mål
- Alternativa lärandestrategier
- Klassrumsmiljön som möjlighet och svårighet
- Klasskompisar som resurs eller hinder
6. Åtgärdsprogram – ett instrument för utveckling
- Vilka förutsättningar finns i En skola för alla att möta en elev i behov av särskilt stöd
- Pedagogiska observationer och kartläggning av hinder och möjligheter

Skolan – elevens förutsättningar
- Att utifrån behov upprätta tydliga utvärderingsbara mål
- Pedagogiska metoder och strategier baserade på åtgärdsprogrammets långsiktiga såväl som kortsiktiga mål
- Hur skapa ett gemensamt förhållningssätt och samverkan lärare – elev – vårdnadshavare – övriga involverade, med hänsyn till olika ansvarsområden
- Uppföljning och utvärdering för fortsatt arbete utifrån individrelaterade insatser med livsperspektiv
7. Diagnos - och sen då?
Pedagogiska strategier utifrån funktionsnedsättningarna Aspergers syndrom, Högfungerande Autism, Tourettes syndrom, AD/HD (Denna föreläsning kan också fokuseras kring något/några av funktionsnedsättningarna)

En diagnos är aldrig en bruksanvisning för bemötande och strategier.
Den måste jag, du, skolan göra utifrån kunskap om:
- Vad diagnosen innebär
- Den enskilde individen
- Sekundära svårigheter som perception, exekutiva funktioner, mental och social medvetenhet

Med detta som utgångspunkt ska vi analysera och kartlägga:
- Den egna och omgivningens värdegrund
- Individuella möjligheter och hinder

För att:
- Skapa ett gemensamt förhållningssätt som bidrar till samverkan
- Sätta upp realistiska utvärderingsbara mål
- Utveckla individrelaterade insatser med livsperspektiv
8. Aspergers syndrom
Vad är det? Hur är det? Vad ska vi göra? Varför?

- Hinder och möjligheter utifrån Aspergers syndrom/HA
- Diagnosen, en förutsättning eller ett dilemma
- Omgivningens värdegrund och bemötande
- Målrelaterade åtgärder med tydliga: Varför? Syften? Hur? Ansvariga
- Pedagogiska strategier baserat på individuella lärstilar
- Förutsägbarhet i vardagsaktiviteter och arbetsuppgifter
- Att ge stöd och hjälp att bygga upp en adekvat självbild, självkänsla och ett gott självförtroende
- Kognitivt förhållningssätt som arbetsmetod
- Genom bilder som förklarar och Social berättelser utveckla det avsiktsorienterade handlandet
9. Att skapa en medvetandegörande pedagogik för personer med Aspergers syndrom, deras personal, lärare, omgivning.
Föreläsningen bygger på forskningsprojektet:
”Tänkt och gjort för att tänka och göra”

Planeringsfas:
- Personalutbildning
- Värdegrundsarbete
- Miljöaspekter
Igångsättningsfas:
- Definiera teoretiska och sociala mål
- Utveckla pedagogiska metoder
Underhållsfas:
- Kontinuerligt arbete
- Reflektioner
- Fördjupad kunskap
Ny fas:
- Förändringsarbete
- Kompetensöverföring, erfarenhetsutbyte
- Ny kunskap
10. Tvångssymptom eller tvångssyndrom med eller utan Tourettes syndrom
”Hela mitt liv är fyllt av tvång och manier. Fruktansvärt trött på mig själv”
De flesta känner till ritualer och tvångstankar, men för några fyller det hela deras vardag.
Innehåll:
- Rutiner, ritualer, tics, tvång
- Vad är det?
- Hur är det?
- OCD
- Tourettes syndrom
Exponering med responsprevention
- Personens medvetenhet
- Kognitivt förhållningssätt
- Visuella metoder
- Pedagogiska strategier
Riskfaktorer
- Medlöpare
- Flyktstrategier
- Tidsfaktorn
11. Aspergers syndrom - utifrån två olika perspektiv
Föreläsningen genomför jag, Birgitta, tillsammans med Carl Söderholm. Carl är en man med Aspergers syndrom, som jag handlett tillsammans med i 14 år. Carl är idag verksam som föreläsare utifrån sina egna livserfarenheter, svårigheter och möjligheter.

Under föreläsningen växlar Carl och jag utifrån programmets upplägg, och utbyter också spontana tankar och upplevelser.

Innehåll:
- Svårigheter och möjligheter utifrån Aspergers syndrom
- Så var det, så är det idag, och så skulle vi önska att det blir
- Verktyg och viktiga strategier till ett så fungerande liv som möjligt Vad gjorde vi då? Hur gör vi idag?
- Hur ska personal/övriga på bästa sätt möta en person med Aspergers syndrom
- Vad gör vi för att skapa förutsättningar för samverkan med och mellan olika instanser och nätverk
- Jag, Birgitta, berättar om ömsesidigt bemötande, vikten av att vara konsekvent och framgångsrika pedagogiska strategier
- Carl beskriver hur han idag tränar på att arbeta fram egna verktyg och hjälpmedel